Menu1

Prace dyplomowe

Badania nad funkcjonalizacją oligonukleotydów według Wariantu I

Funkcjonalizacja oligonukleotydów na podłożu stałym

Opisane w poprzednim rozdziale, metody fosfonylacji i funkcjonalizacji nukleozydów dobrze pracujące w roztworze, wymagały sprawdzenia ich skuteczności na oligomerach związanych z podłożem stałym. Do badań wykorzystałem oligomer T10(I) zsyntetyzowany metodą amidofosforynową lub H-fosfonianową na podłożu LCAA - CPG w skali 0,1 mmola. Produkty reakcji były analizowane za pomocą elektroforezy na żelu poliakrylamidowym (PAGE).

Fosfonylacja

Kwas pirofosfonowy

Do fosfonylacji 5'-terminalnej grupy hydroksylowej związanego z podłożem stałym oligonukleotydu I stosowałem 0,2 M roztwór kwasu pirofosfonowego w pirydynie.
Tabela 6. Fosfonylacja T10 (I) kwasem pirofosfonowym
Czas reakcji [min.]
15
30
60
120
Stopień fosfonylacji [%]
30
60
90
~100

Badając przebieg reakcji w czasie (Tabela 6), obserwowałem powstawanie nowego produktu oligonukleotydowego o mobilności elektroforetycznej spodziewanej dla 5'-fosfonylowanego oligomeru II. Po 120 min. substrat I (Zdjęcie 1, linia A* ) ulegał praktycznie ilościowej fosfonylacji (Zdjęcie 1, linia B). Być może zastosowanie roztworu kwasu pirofosfonowego o wyższych stężeniach przyspieszyłoby reakcję fosfonylacji, jednakże próby przygotowania takiego roztworu zakończyły się niepowodzeniem, gdyż przy stężeniach wyższych niż 0,2 M sól pirydyniowa kwasu pirofosfonowego wytrącała się z roztworu.
 
 

Zdjęcie 1.


Chcąc uzyskać bardziej jednoznaczne potwierdzenie obecności reszty 5'-H-fosfonianowej w oligomerze II, po odcięciu z podłoża i odblokowaniu (wodny stężony roztwór NH3) poddałem go działaniu alkalicznej fosfatazy. 5'-Fosfonylowany T10 II nie ulegał defosfonylacji (PAGE), gdyż enzym nie rozpoznaje monoestrowej reszty H-fosfonianowej jako substratu.87 Jeżeli 5'-fosfonylowany oligomer II w reakcji kondesacji z 2-cyjanoetanolem (wobec Piv-Cl) przekształcono w diester H-fosfonianowy, a po jego utlenieniu (I2 w wodnej pirydynie) w fosforanodiester III, który po odblokowaniu (wodny stężony NH3) do IV traktowano alkaliczną fosfatazą, to otrzymano ilościową defosforylację IV do nonafosforanu dekatymidynylowego V (Schemat 27). Powyższe wyniki można uznać za wystarczający dowód na to, iż reakcja fosfonylacji oligomeru I prowadzi do 5'-fosfonylowanego oligonukleotydu II.
 
 


I
 
 
 
 

II
 
 
 
 

III
 
 
 
 
 

IV
 
 
 
 
 

V

Schemat 27

Tak więc, kwas pirofosfonowy może być z powodzeniem stosowany jako łagodny, monofunkcyjny czynnik fosfonylujący do wprowadzania reszt H-fosfonianowych na koniec 5' oligonukleotydów związanych z podłożem stałym.

Fosforyn difenylowy

Drugi z proponowanych czynników fosfonylujących, fosforyn difenylowy, jest, w przeciwieństwie do kwasu pirofosfonowego, regentem dwufunkcyjnym. Łączy się to z niebezpieczeństwem powstawania 5'-5' dimerów oligonukleotydów jako produktów ubocznych, podobnych do obserwowanych przez Marstersa i wsp. podczas fosfonylacji oligonukleotydów kwasem fosforawym wobec nadmiaru chlorku piwaloilu.87

Powstawanie dimerów można było zaobserwować podczas opisywanej wcześniej fosfonylacji 5'-O-(4,4'-dimetoksytrytylo)tymidyny w roztworze (str. *). Ilość tego typu produktu zmniejszała się wraz ze wzrostem nadmiaru fosforynu difenylowego użytego w reakcji. Można oczekiwać, że również w reakcjach na podłożu stałym, stosując odpowiednie nadmiary czynnika fosfonylującego, dimeryzacja będzie ograniczona lub wyeliminowana.
 
 

Tabela 7.  Fosfonylacja T10 (I) fosforynem difenylowym


Stężenie (PhO)2P(O)H [M]
0,01
0,05
0,1
0,5
Stopień fosfonylacji [%]
0
50
100
100
Stopień dimeryzacji [%]
0
10
10
ślady

W pierwszej kolejności badałem możliwość powstawania dimerów T10-O-P(O)H-O-T10 w zależności od stosowanych nadmiarów fosfonianu difenylowego (Tabela 7). Oligomer I (Zdjęcie 2, linia A) poddałem działaniu roztworów fosforynu difenylowego w pirydynie o stężeniach 0,01, 0,05, 0,1 i 0,5M. Po 15 min. reakcji (czas wybrany arbitralnie), hydrolizie grupy fenoksylowej z powstałego 5'-fenylo-H-fosfonianu oligonukleotydu (Py-H2O 9:1, 30 min.) i jego odblokowaniu (wodny stężony roztwór NH3), produkty analizowano na żelu poliakrylamidowym. Pełna fosfonylacja następowała już przy użyciu 0,1M roztworu fosforynu, jednakże obok pożądanego H-fosfonianu oligonukleotydu obecne były znaczące (ok. 10%) ilości 5'-5' dimeru. Dopiero zastosowanie roztworu 0,5 molowego pozwoliło uzyskać H-fosfonian oligomeru (II) jako praktycznie jedyny produkt (Zdjęcie 2, linia B).

Zdjęcie 2.


W drugiej kolejności badałem czas konieczny do całkowitej fosfonylacji dla stężenia 0,5 M fosforynu difenylowgo, gdyż wybrany arbitralnie w pierwszym doświadczeniu czas piętnastu minut mógł okazać się niepotrzebnie zbyt długi. Stosując podobną metodę analizy (PAGE) mogłem ustalić, że przy powyższym nadmiarze fosforynu difenylowego, reakcja fosfonylacji oligomeru T10 (I, Schemat 27) do 5'-H-fosfonianu oligonukleotydu II jest zakończona w czasie 5 minut (Tabela 8).

Tabela 8.  Fosfonylacja  T10 (I) fosforynem difenylowym


Czas reakcji [min.]
1
2
5
Stopień fosfonylacji [%]
50
80
100

Tak więc, fosforyn difenylowy okazał się czynnikiem pozwalającym na wydajną fosfonylację oligonukleotydów w czasie znacznie krótszym, niż w przypadku analogicznej reakcji z użyciem kwasu pirofosfonowego. Ponadto, fosforyn difenylowy jest tanim, handlowym odczynnikiem i można go używać bez dodatkowych przygotowań.

Pragnę zwrócić uwagę, że w wyniku reakcji fosfonylacji oligonukleotydu fosforynem difenylowym otrzymuje się 5'-fenylo-H-fosfonian oligonukleotydu, który zawiera podatną na transestryfikację grupę fenylową. Jeżeli zamiast hydrolizy tego produktu, podda się go reakcji z aminoalkoholem, można spodziewać się powstawania 5'-aminoalkilo-H-fosfonianu oligonukleotydu, będącego docelowym produktem tego etapu modyfikacji oligomeru. Byłby to kolejny, bardzo prosty, wariant funkcjonalizacji oligonukleotydów.

Przyłączenie aminoalkoholu do 5'-H-fosfonylowancyh oligonukleotydów

Kondensacja 5'-H-fosfonianu oligonukleotydu z aminoalkoholami

Na podstawie badań prowadzonych na związkach modelowych (str. *) można sądzić, że jedną z najlepszych metod przyłączenia wolnego aminoalkoholu do 5'-H-fosfonianu oligonukleotydu na podłożu stałym (II) jest kondensacja aminoalkoholu i monoestru H-fosfonianu wobec NEP-Cl. Ten czynnik kondensujący w trakcie reakcji w roztworze nie reagował z grupami aminowymi aminoalkoholi, co pozwalało na syntezę aminoalkilofosforanów nukleozydów z wolną resztą aminową.
II
VI

Jednakże po to, by zapewnić wysoką wydajność reakcji w układzie dwufazowym (roztwór/podłoże stałe), koniecznym jest stosowanie dużych nadmiarów (kilkadziesiąt, a nawet kilkaset ekwiwalentów molowych) reagentów. Stosowanie wolnego aminoalkoholu w tak dużym nadmiarze mogłoby powodować degradację otrzymanego metodą H-fosfonianową oligomeru (transestryfikacja internukleotydowych H-fosfonianodiestrów) lub powodować częściowe usuwanie ochronnych grup 2-cyjanoetylowych w oligonukleotydzie zsyntetyzowanym metodą amidofosforynową. Aby zapobiec tym niepożądanym reakcjom ubocznym, ponownie wykorzystałem protonowanie funkcji aminowej aminoalkoholu, które, jak będzie to później wykazane (przy reakcjach kondensacji oksydatywnej, str. *), znacznie osłabia nukleofilowość grupy -NH2 aminoalkoholu. Jednocześnie funkcja hydroksylowa zachowuje charakter nukleofilowy i w planowanej reakcji grupa ta powinna być nukleofilem dominującym.

Zdjęcie 2.
W celu funkcjonalizacji oligonukleotydów przeprowadziłem więc kondensację H-fosfonianu oligonukleotydu II z chlorowodorkiem aminoalkoholu wobec NEP-Cl jako czynnika kondensującego (Schemat 28). Zsyntetyzowany metodą H-fosfonianową oligomer I (Zdjęcie 3, linia A), po przeprowadzeniu w 5'-H-fosfonian (Zdjęcie 3, linia B), poddany został kondensacji z chlorowodorkiem aminopentanolu 153d (40m l, 0,2M roztwór w Py) wobec NEP-Cl (80 m l, 0,3M roztwór w Py).

Po utlenieniu i odblokowaniu roztworem amoniaku, pożądany 5'-aminoalkilo-oligonukleotyd został otrzymany z wydajnością prawie ilościową (Zdjęcie 3, linia C). Podobne wyniki uzyskane zostały dla aminoalkoholi 153e i f. Jeśli jednak do takiej samej funkcjonalizacji wykorzystany został oligomer I uzyskany metodą amidofosforynową to, po odblokowaniu amoniakiem, obok właściwego produktu pojawiły się znaczące ilości (40 - 80%) oligomeru o innej mobilności elektroforetycznej. Produkt ten nie był natomiast obserwowany, kiedy do końcowego odblokowania zastosowana została metyloamina125(40% aq.) zamiast amoniaku. Problem tworzenia różnych produktów odblokowania 5'-aminoalkilofosforanów oligonukleotydów w zależności od metody ich syntezy omówię bardziej szczegółowo w dalszej części rozprawy.

  1. Podsumowując, opisana powyżej metoda funkcjonalizacji oligonukleotydów wg Wariantu I realizowana jest w następujących etapach:
  2. Fosfonylacja (dwa podejścia):
  3. Funkcjonalizacja: kondensacja z chlorowodorkiem aminoalkoholu wobec NEP-Cl - 4 min.
  4. Utlenienie - 10 min.
  5. Odblokowanie roztworem amoniaku lub metyloaminy.
Reagenty wykorzystywane w powyższej procedurze są trwałe, tanie i proste, dostępne handlowo (fosforyn difenylowy) bądź łatwe do przygotowania (kwas pirofosfonowy, chlorowodorki aminoalkoholi, NEP-Cl). Stosowane reakcje są także proste (kondensacja, transestryfikacja) i zachodzą z wysokimi wydajnościami.

Transestryfikacja 5'-fenylo-H-fosfonianu oligonukleotydu aminoalkoholami

W reakcjach fosfonylacji oligonukleotydu związanego z podłożem z użyciem H-fosfonianu difenylowego produktem pośrednim jest fenylo-H-fosfonian oligonukleotydu VII. Mając na uwadze podatność H-fosfonianów arylowych na transestryfikację (str. *) podjąłem próby wykorzystania produktu przejściowegoVII do bezpośredniej funkcjonalizacji oligonukleotydów w reakcji z aminoalkoholami (Schemat 29).
 
I
VII
VI

Schemat 29

Ze względów omówionych wcześniej, do transestryfikacji fenylowego H-fosfonianu oligonukleotydu VII stosowałem chlorowodorki aminoalkoholi. W pierwszej kolejności, stosując chlorowodorek aminopentanolu 153d (0,2M roztwór w pirydynie) badałem przebieg reakcji transestryfikacji VIIw czasie (Tabela 9). Po 60 minutach reakcja była zakończona, a jedynym nukleotydowym produktem obecnym w surowej mieszaninie po odcięciu z podłoża i odblokowaniu był sfunkcjonalizowany oligonukleotyd VI (PAGE).

Tabela 9.  Transestryfikacja oligomeru VII chlorowodorkiem aminopentanolu


Czas reakcji [min.]
2
4
10
20
30
60
Stopień funkcjonalizacji [%]
2
5
20
50
70
100

Tak więc, w tym podejściu, nie stosując żadnych czynników kondensujących, a wykorzystując jedynie podatność arylowych H-fosfonianów na substytucję, można było w jednym ciągu reakcji przeprowadzić fosfonylację (I -> VII) i funkcjonalizację (VII -> VI) oligonukleotydu.

Podsumowując, do funkcjonalizacji oligonukleotydów powyższą metodą należy przeprowadzić następujące reakcje:

  1. Fosfonylacja: fosforyn difenylowy - 5 min.
  2. Funkcjonalizacja: transestryfikacja chlorowodorkiem aminoalkoholu - 60 min.
  3. Utlenienie - 10 min.
  4. Odblokowanie roztworem amoniaku lub metyloaminy.


Metoda ta będąca odmianą Wariantu I, angażująca wyjątkowo proste, dostępne handlowo reagenty pozwala na funkcjonalizację oligonukleotydów w sposób jeszcze prostszy i szybszy od zaproponowanego w poprzednim rozdziale niniejszej rozprawy.

Uważam, że obydwie opisane powyżej metody są równocenne i całkowicie spełniają początkowe wymogi funkcjonalizacji oligonukleotydów według Wariantu I. Fakt, że stosują one różnego typu substraty, a także różnego typu reakcje na poszczególnych etapach, może okazać się pomocny w przypadkach wykluczających stosowanie w trakcie funkcjonalizacji któregoś z reagentów (np. chlorofosforanów jako czynników kondensujących lub H-fosfonianu difenylowego wobec silnych zasad). Tak więc, w mojej ocenie, należy traktować powyższe metody jako uzupełniające, a nie alternatywne.

Modyfikacje aminoalkilo-oligonukleotydów podczas odblokowania

Jak wcześniej zauważono, podczas końcowego odblokowania sfunkcjonalizowanych oligonukleotydów wodnym roztworem amoniaku, w przypadku oligomerów otrzymanych metodą amidofosforynową, obok pożądanego 5'-aminoalkilofosforanu oligonukleotydu otrzymywano produkt o zbliżonej, ale różnej mobilności elektroforetycznej. Nie powstawał on natomiast, gdy sfunkcjonalizowany oligomer otrzymywano metodą H-fosfonianową. Porównanie tych wyników sugeruje, że dodatkowy produkt tworzy się w trakcie usuwania fosforotrójestrowej funkcji 2-cyjanoetylowej, z której, w reakcji b -eliminacji, powstaje potencjalnie reaktywny w warunkach zasadowych akrylonitryl. Jest bardzo prawdopodobne, że uwolniony akrylonitryl reaguje (wg Schematu 30) z funkcją aminową reszty 5'-aminoalkilofosforanowej sfunkcjonalizowanego oligonukleotydu, tworząc obserwowany jako produkt uboczny, 5'-[N-(2-cyjanoetylo)aminoalkilofosforan] oligonukleotydu.

Schemat 30

Dla potwierdzenia tych założeń, otrzymany metodą H-fosfonianową i oczyszczony (PAGE) 5'-aminoalkilo-T10 traktowano wodnym roztworem amoniaku wobec nadmiaru akrylonitrylu (10 ekw.). Po 2 godz. reakcji 5'-aminoalkilo oligonukleotyd przekształcał się ilościowo w produkt o identycznej mobilności (PAGE), jak produkt uboczny, który powstawał w trakcie odblokowania oligomerów syntetyzowanych metodą amidofosforynową. Ten wynik silnie sugeruje, że wolna funkcja aminowa grupy 5'-aminoalkilowej sfunkcjonalizowanego oligomeru ulega N-alkilowaniu akrylonitrylem do analogu N-(2-cyjanoetylo)aminoalkilowego. Jeśli tak jest rzeczywiście, to zablokowanie funkcji aminowej grupą ochronną powinno całkowicie zapobiegać N-alkilowaniu. I faktycznie, oligomer z grupą 5'-[N-(4,4'-dimetoksytrytylo)]-aminoalkilową, traktowany takim samym roztworem amoniaku wobec nadmiaru akrylonitrylu, pozostał niezmieniony w ciągu 16 godzin.

Można przyjąć następne założenie, że zastosowanie do końcowego odblokowania oligomeru aminy (np. metyloaminy) w miejsce amoniaku powinno także zabezpieczyć przed N-alkilowaniem reszty aminoalkilowej, gdyż powstający akrylonitryl będzie wyłapywany przez znajdującą się w dużym nadmiarze aminę. Także i wtym przypadku założenia zweryfikowano w doświadczeniu, w którym oczyszczony 5'-aminoalkilo-oligonukleotyd pozostał niezmieniony podczas szesnastogodzinnego działania akrylonitrylu (10 ekw.) w wodnym 40% roztworze metyloaminy.

Aby uzyskać bezpośrednie dowody możliwości zachodzenia reakcji alkilowania grup aminowych, przeprowadziłem badania na związkach modelowych: fosforanie nukleozydowo - aminoalkilowym 146 i aminoalkilonukleozydzie 14899 (Schemat 31).

146
147

148
149

Schemat 31

Oba te związki traktowane akrylonitrylem (10 ekw.) w roztworze amoniaku, w ciągu 15 min. przekształcały się ilościowo w nowe produkty (TLC). Po izolacji, ustalono ich strukturę (1H i 31P NMR) jako analogi N-(2-cyjanoetylo)aminoalkilowe 147 i 149. W podobnych doświadczeniach z zastosowaniem metyloaminy wmiejsce amoniaku, oba związki (146 i 148) pozostały niezmienione w ciągu 24h.

Podsumowując, podczas otrzymywania sfunkcjonalizowanych oligomerów otrzymanych metodą amidofosforynową, zawierających wolne reszty aminoalkilowe, należy mieć na uwadze możliwość alkilacji tych reszt akrylonitrylem, uwolnionym w trakcie końcowego odblokowania amoniakiem. Reakcja ta nie zachodzi gdy:


Menu2