Menu1

Prace dyplomowe

Modyfikacje w pozycjach 1', 2' i 4' szkieletu cukrowego

Idea modyfikacji reszty cukrowej (C-1', C-4' i 2'-OH) oparta jest na założeniu, że reszta ta nie jest bezpośrednio uwikłana w proces hybrydyzacji, w związku z czym jej modyfikacje nie powinny w istotny sposób wpływać na trwałość dupleksu. Wybór takiego sposobu modyfikacji z reguły wymaga przygotowania w pierwszej kolejności odpowiednio zmodyfikowanego nukleozydu, następnie jego amidofosforynu lub H-fosfonianu i wprowadzenie go do oligomeru. Syntony tego typu można wprowadzać w dowolnej pozycji łańcucha oligonukleotydowego. Możliwe jest też wprowadzanie do oligomeru wielu tego typu jednostek.

Modyfikacje pozycji 1'

Amidofosforyn nukleozydu zmodyfikowanego w pozycji 1' (85)88 otrzymany został w wieloetapowej syntezie (Schemat 11), w której substratem był 2,3'-O-anhydro-1-(1,4,6-tri-O-benzoilo-b-d-fruktofuranozylo)uracyl. Po hydrolizie mostka tlenowego 2,3' grupa 2'-OH usunięta została działaniem N,N'-tiokarbonyloimidazolu i wodorkiem tributylocyny wobec 2,2'-azobis(izobutyronitrylu). Benzoilowe grupy ochronne tak otrzymanej 3'-deoksypsikourydyny usunięto następnie roztworem NaOH. Reszty -OH w pozycjach 4' i 6' zablokowano dwufunkcyjną grupą 1,1,3,3-tetraizopropylodisiloksan-1,3-diylową (TIPDS), a w pozycji 1'-OH przyłączono diaminę za pośrednictwem N,N'-karbonylodiimidazolu. Wolną resztę -NH2 zablokowano grupą 9-fluorenylometoksykarbonylową (Fmoc), a resztę siloksanową usunięto z pozycji 3'-O i 5'-O działaniem fluorku tetrabutyloamoniowego. Ostatecznie w grupę 5'-hydroksylową zablokowano dimetoksytrytylem i przeprowadzono fosfitylację w pozycji 3'-O, co doprowadziło do syntonu 85. Włączany był on do oligonukleotydów wg standardowych procedur, a po odblokowaniu i oczyszczeniu oligomeru reszta 1'-aminoalkilowa wykorzystana była do przyłączenia pirenu i antrachinonu.


85

Schemat 11

W innym podejściu61, stosując amidofosforyn typu 86, wprowadzono w wybrane pozycje łańcucha oligonukleotydowego jednostki 3'-deoksypsikotymidynylowe z pozycją 1'-hydroksylową zabezpieczoną resztą lewulinylową.


86

Po zakończeniu syntezy oligomeru grupę lewulinylową usunięto selektywnie octanem hydrazyny i do uwolnionej reszty 1'-OH przyłączono amidofosforyn typu 57 (*) niosący resztę glikolanu trifluoroetylowego lub chloroetylowego jako miejsce dalszej modyfikacji.


57
Tego typu ugrupowanie karboksyestrowe pod wpływem diaminy przekształca się łatwo w ugrupowanie aminoalkilokarbamidowe (związek typu 87). Po usunięciu wszystkich grup blokujących, w reakcji z chlorkiem 4-(dimetyloamino)azobenzeno-4'-sulfurylu, do reszty aminoalkilowej w pozycji 1' przyłączono grupę dabsylową jako znacznik nieradioizotopowy sondy.

87

Modyfikacje pozycji 4'

Modelowanie komputerowe wykazało, że przyłączenie łańcucha alkilowego do węgla 4' ma znacznie mniejszy wpływ na stabilność dupleksu DNA-DNA niż podobne modyfikacje w innych pozycjach reszty cukrowej. Weryfikację eksperymentalną obliczeń i wyników komputerowych zrealizowano przez syntezę oligomeru, w którym w wybranych pozycjach ulokowano odpowiednio modyfikowane jednostki nukleotydowe89. W tym celu przed syntezą oligonukleotydu konieczne było przygotowanie odpowiednio modyfikowanego amidofosforynu 88. Substratem do syntezy tego ostatniego był unikalny nukleozyd (4'- hydroksy-2'-deoksyurydyna), który w siedmiu etapach syntetycznych przekształcono w 4'-aminoalkilo-2'-deoksyurydunę i, po zablokowaniu funkcji 5'-OH, w amidofosforyn 88.


88

Przeprowadzono syntezy szeregu oligomerów z modyfikacjami w różnych pozycjach sekwencji. Do odsłoniętych w trakcie końcowego odblokowania grup aminoalkilowych przyłączano biotynę, otrzymując zestaw sond molekularnych modyfikowanych w jednej lub kilku pozycjach. Porównawcze pomiary efektywności hybrydyzacji wykazały, że każdy 4'-modyfikowany nukleotyd obniżał Tm jedynie o 1,2 - 1,7°C, co potwierdziło eksperymentalnie wcześniejsze wyniki otrzymane z modelowania komputerowego.

Modyfikacje pozycji 2'-OH

W odróżnieniu od modyfikacji w pozycjach 1' i 4', które wymagały syntezy nienaturalnych jednostek nukleozydowych jako substratów, do modyfikacji w pozycji 2' wykorzystano naturalne rybonukleozydy, a reakcje funkcjonalizacji ukierunkowano na alkilowanie grupy 2'-hydroksylowej. Przykładem takiego podejścia może być alkilowanie bromkiem S-trytyloalkilowym odpowiednio przygotowanego nukleozydu z wolną grupą 2'-OH90. Po fosforynacji otrzymywano amidofosforyn modyfikowanego nukleozydu 89, który włączano do oligonukleotydu.


89

Ze względu na obecność objętościowej grupy trytylowej w sąsiedztwie centrum fosforowego, po to, by zapewnić dostatecznie wysoką wydajność przyłączenia tak modyfikowanego syntonu do łańcucha oligonukleotydowego, konieczne było wydłużenie czasu kondensacji z 1 min. do 10 min. Próby zastąpienia grupy trytylowej mniej objętościowymi grupami tert-butylową czy 2-cyjanoetylową zakończyły się niepowodzeniem.
W podobny sposób otrzymano analogicznie zmodyfikowany amidofosforyn nukleozydu 9091. Zastosowanie dłuższego łącznika n-heksylenowego w miejsce etylenowego nie zmieniło zasadniczo efektywności kondensacji i także w tym przypadku konieczne było wydłużenie czasu kondensacji do 10 min.


90

W obu podejściach należało stosować na etapie utleniania wodoronadtlenek tert-butylowy w miejsce standardowo używanego I2/H2O, gdyż w obecności jodu grupa trytylotioeterowa była nietrwała. Z oligomeru, po syntezie usuwano grupę trytylową (AgNO3), a do wygenerowanej reszty -SH przyłączano piren, fluoresceinę czy fenantrolinę jako grupy reporterowe.

Ponieważ alkilowanie nukleozydów wiąże się z niebezpieczeństwem modyfikacji reszt zasadowych, T. H. Keller i R. Haner zaproponowali przeprowadzenie reakcji alkilowania odpowiednio blokowanej rybozy [3,5-O-(1,1,3,3-tetraizopropylodisiloksan-1,3-diylo)-b-d-rybofuranozydu metylowego] i dopiero tak modyfikowany cukier wykorzystywano w reakcji glikozylacji tyminy lub adeniny92. Uzyskany rybozyd tyminy posłużył do syntezy pochodnej cytydynowej, nie przedstawiono natomiast metody otrzymywania modyfikowanej w ten sposób guanozyny. Dimetoksytrytylowanie i fosforynowanie tak otrzymanych nukleozydów prowadziło do amidofosforynów typu 91a - c, niosących w pozycji 2'-O różne grupy modyfikujące93.


91

Otrzymane oligonukleotydy pozwoliły porównać wpływ charakteru reszty modyfikującej na trwałość dupleksu DNA-DNA. I tak, grupy lipofilowe w pozycji 2'-O (np. n-oktyl) powodowały destabilizację dupleksu (obniżenie Tm), natomiast grupy hydrofilowe (kation n-alkiloamoniowy) czy interkalujące (antrachinon) wywierały efekty stabilizujące dupleks. Wprawdzie prace te nie opisywały syntezy sond molekularnych z nieradioizotopowymi grupami reporterowymi, jednak uważam, że mieszczą się w tematyce niniejszego przeglądu.

Podsumowanie

Opisane powyżej metody modyfikacji pozycji 1', 4' i 2'-OH pozwalają na wprowadzanie różnych ugrupowań w dowolne miejsce oligonukleotydu. Modyfikacje te nie powodują zwykle znaczącego pogorszenia właściwości hybrydyzacyjnych oligomerów, a nawet mogą je polepszyć. Umożliwiają przeprowadzanie różnorodnych badań oddziaływań DNA - DNA i DNA - białko. Pomimo faktu, że molekularne sondy oligonukleotydowe opisane w tym rozdziale mają pewne zalety w porównaniu z sondami o innym typie modyfikacji, to zalety te nie są aż tak dominujące, by polecać modyfikacje w pozycjach 1', 4' czy 2'-O jako zdecydowanie najlepsze. Dodatkowo, ze względu na stopień trudności i złożoność przygotowania tego typu sond, ich zastosowania będą ograniczone jedynie do specjalnych celów lub przypadków, gdy inne typy modyfikacji nie będą możliwe.

Menu2