Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa German
Nazwa łacińska  
Symbol Ge
Liczba atomowa 32
Masa atomowa 72,59
Temperatura topnienia 937,4°C
Temperatura wrzenia 2830°C
Gęstość względna 5,323 (25°C)
Stopnie utlenienia II,IV
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d104s24p2