Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Kiur
Nazwa łacińska Curium
Symbol Cm
Liczba atomowa 96
Masa atomowa 247
Temperatura topnienia 1340°C
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna 13,51 (20°C, wartość obliczona)
Stopnie utlenienia III,IV
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f7 6d 1 4s 2