Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Nikiel
Nazwa łacińska  
Symbol Ni
Liczba atomowa 28
Masa atomowa 58,69
Temperatura topnienia 1453°C
Temperatura wrzenia 2372°C
Gęstość względna 8,908 (20°C)
Stopnie utlenienia II,III
Konfiguracja elektronowa [Ar]3d84s2