Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Niob
Nazwa łacińska  
Symbol Nb
Liczba atomowa 41
Masa atomowa 92,906
Temperatura topnienia 2468°C
Temperatura wrzenia 4742°C
Gęstość względna 8,57 (20°C)
Stopnie utlenienia III,IV
Konfiguracja elektronowa [Kr]4d45s1