[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Siarka
Nazwa łacińska Sulfur
Symbol S
Liczba atomowa 16
Masa atomowa 32,06
Temperatura topnienia 112,8°C (siarka rombowa)
119,0°C (siarka jednoskośna)
Temperatura wrzenia 444,6°C
Gęstość względna 2,07 (20°C) (siarka rombowa)
1,957 (20°C) (siarka jednoskośna)
Stopnie utlenienia -II,IV,VI
Konfiguracja elektronowa [Ne]3s23p4


_____Siarka była znana w starożytności i nikogo nie można uzna za jej odkrywcę. Zasługą Lavoisiera jest przekonanie współczesnych mu badaczy, że siarka to prawdziwy pierwiastek chemiczny.
_____Siarka zajmuje dziesiąte miejsce, jeżeli chodzi o rozpowszechnienie jej we Wszechświecie.

Właściwości

_____Siarka, nawet w stanie wolnym, jest dość pospolita. Można ją ogólnie opisać jako jasnożółtą, kruchą substancję stałą, pozbawioną smaku i zapachu. Niekiedy jednak wydaje się, że wydziela charakterystyczną woń; w rzeczywistości jest to zapach dwutlenku siarki, który powstaje w niewielkich ilościach, gdy siarka styka się z wilgotnym powietrzem.
_____Siarka jest niemetalem, jednym z tlenowców, tworzących grupę VIA (16) układu okresowego.
_____Istnieją trzy odmiany alotropowe siarki: rombowa, jednoskośna i bezpostaciowa. Jak wskazują te nazwy, dwie pierwsze odmiany są krystaliczne. Najtrwalsza, a więc i najpospolitsza jest odmiana rombowa. Siarka jednoskośna jest trwała tylko w przedziale temperatury 96-119°C. W temperaturze 119°C topi się, a poniżej temp. 96°C szybko przekształca się w odmianę rombową.
_____Siarka bezpostaciowa, czyli plastyczna, powstaje w wyniku szybkiego oziębienia stopionej siarki, np. przez wlanie jej do zimnej wody. Siarka bezpostaciowa nie tworzy kryształów; jest to miękka, plastyczna masa. Utrzymanie siarki w takiej postaci jest trudne, gdyż stopniowo powraca do trwalszej postaci rombowej.

Otrzymywanie

Najwięcej elementarnej siarki wydobywa się bezpośrednio z podziemnych złóż. Znaczne ilości siarki odzyskuje się z gazowych produktów ubocznych procesów rafinacji ropy naftowej i przeróbki rud.

Związki

_____Siarkowodór, H2S, jest gazem o przykrym zapachu zgniłych jaj. Gaz ten otrzymuje się zwykle jako produkt reakcji siarczku żelaza z kwasem solnym:
FeS + 2HCl ---> H2S + FeCl2
(siarczek żelaza + kwas solny ---> siarkowodór + chlorek żelazawy)

_____Dwutlenek siarki, SO2, jest stosowany jako środek bielący, odkażający, rozpuszczalnik i czynnik chłodniczy, przede wszystkim jako surowiec do produkcji kwasu siarkowego.
_____Dwutlenek siarki łatwo wiąże się z wodą, tworząc słaby kwas siarkawy, czyli kwas siarkowy (IV), H2SO3:
SO2 + H2O ---> H2SO3

_____Kwas siarkowy stosuje się do otrzymywania innych kwasów. Reaguje on z chlorkiem sodu, tworząc kwas solny:
2NaCl + H2SO4 ---> Na2SO4 + 2HCl

_____Kwas siarkowy reaguje z azotanem sodu (saletrą sodową), tworząc kwas azotowy:
2NaNO3 + H2SO4 ---> Na2SO4 + 2HNO3

Izotopy

_____Występująca w przyrodzie siarka jest mieszaniną izotopów 32 i 34, zawierającą ślady izotopów 33 i 36. Pozostałe izotopy są promieniotwórcze i wytworzone sztucznie.
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
29S_____0,19sß+, p
30S_____1,18sß+
31S_____2,55sß+
32S95,02%__________
33S0,75%__________
34S4,21%__________
35S_____87,2 dniß-
36S0,02%__________
37S_____5,05minß-
38S_____2,84hß-
39S_____11,5sß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]