Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Terb
Nazwa łacińska  
Symbol Tb
Liczba atomowa 65
Masa atomowa 158,925
Temperatura topnienia 1356°C
Temperatura wrzenia 3230°C
Gęstość względna 8,23 (25°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f96s2