[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Potas
Symbol K
Liczba atomowa 19
Masa atomowa 39,0983
Temperatura topnienia 63,25°C
Temperatura wrzenia 759,9°C
Gęstość względna 0,863 (20°C)
Stopnie utlenienia I
Konfiguracja elektronowa [Ar]4s1


_____Potas zajmuje ósme miejsce, jeżeli chodzi o rozpowszechnienie w skorupie ziemskiej. Potas nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym. Łatwo bowiem ulega działaniu powietrza i wody.
_____Stykając się z wodą, samorzutnie zapala się, tworząc agresywny chemicznie wodorotlenek potasu i wybuchowy gaz - wodór.
_____Jony potasu są niezbędne dla przebiegu procesów życiowych, zwłaszcza działania nerwów i mięśni.

Właściwości

_____Czysty potas jest bardzo miękki. W normalnych warunkach potas jest bardzo nietrwały. Reaguje z tlenem w suchym powietrzu, tworząc ponadtlenek potasu, KO2.
_____Potas należy do grupy IA (1) układu okresowego. Z wyjątkiem wodoru (H), pierwiastki tej grupy to bardzo reaktywne metale, które nie mogą występować w przyrodzie w stanie wolnym. Dawniej nazywano je metalami alkalicznymi, tworzą bowiem mocne wodorotlenki (alkalia). Obecnie noszą nazwę litowców.
_____Potas i jego sole nadają płomieniowi barwę fioletową.

Otrzymywanie

_____Wolny potas można otrzymać przez elektrolizę chlorku potasu lub fluorku potasu w aparaturze, której konstrukcja zapobiega gromadzeniu się wybuchowych gazów, często towarzyszących reakcjom potasu:
2Cl- ---> Cl2 + 2e- (reakcja anodowa)
K+ + e- ---> K (reakcja katodowa)
2KCl ---> Cl2 + 2K (reakcja sumaryczna)
(chlorek potasu ---> chlor + potas)

Związki

_____Potas tworzy związki tylko na stopniu utlenienia I. Najtrwalszy jon potasu, K+, wiąże się z anionami jednoujemnymi, tworząc:
Chlorek potasu, KClK+ + Cl- ---> KCl
Wodorotlenek potasu, KOHK+ + OH- ---> KOH
i z anionami dwuujemnymi, tworząc:
Tlenek potasu, K2O2K+ + O2- ---> K2O
Siarczan potasu, K2SO42K+ + (SO4)2- ---> K2SO4

_____Wodorotlenek potasu, KOH, nazywa się czasem potażem żrącym. Związek ten stosuje się głównie w produkcji mydeł i detergentów.
_____Węglan potasu (K2CO3) jest często nazywany potażem. Stosuje się go w produkcji różnych gatunków szkła i mydła.
_____Azotan potasu (KNO3), zwany potocznie saletrą potasową, występuje w przyrodzie jako minerał - saletra indyjska. Jest ważnym składnikiem nawozów sztucznych.
_____Wiele różnych związków potasu znajduje zastosowanie w fotografii. Należą do nich: bromek potasu (KBr), dwuchromian potasu (K2Cr2O7), żelazocyjanek potasu K3[Fe(CN)6] i szczawian potasu (K2C2O4*H2O).

Izotopy

Przeszło 99% potasu występującego w przyrodzie to mieszanina potasu-35 i potasu-41, zawierająca śladowe ilości promieniotwórczego potasu-40.
_____Pozostałe izotopy potasu są promieniotwórcze i otrzymane sztucznie.
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
35K_____0,19sß+
36K_____0,342sß+, p
37K_____1,23sß+
38mK_____0,926sß+
38K_____7,63minß+
39K93,2581%__________
40K0,0117%1,25*109 latß-
41K6,7302%__________
42K_____12,36hß-
43K_____22,3hß-
44K_____22,1minß-
45K_____17,3minß-
46K_____107sß-
47K_____17,5sß-
K_____69sß-
49K_____1,3sß-
50K_____0,7sß-
51K_____0,38sß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]