[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Chlor
Nazwa łacińska Chlorum
Symbol Cl
Liczba atomowa 17
Masa atomowa 35,453
Temperatura topnienia -100,98°C
Temperatura wrzenia -34°C
Gęstość 3,214 g/l (0°C, 1 atm)
Stopnie utlenienia -I
Konfiguracja elektronowa [Ne]3s23p5


_____Chlor to gaz, którego zapach zna każdy, kto używa chlorku bielącego lub korzysta z basenu kąpielowego. W większym stężeniu chlor działa na człowieka zabójczo. Był stosowany jako gaz bojowy podczas I wojny światowej.
_____Obecnie chlor jest stosowany jako środek bielący i bakteriobójczy, znajduje również zastosowanie w produkcji wielu związków i tworzyw sztucznych. Niewiele pierwiastków wiąże się z metalami równie łatwo jak chlor.

Właściwości

_____Chlor należy do fluorowców, tworzących grupę VIIA (17) układu okresowego pierwiastków. Pozostałe fluorowce fo fluor (F), brom (Br), jod (I) i astat (At).
_____Jako fluorowiec, chlor jest bardzo reaktywny i tworzy z prawie wszystkimi metalami związki na stopniu utlenienia -I. Podobnie jak inne fluorowce, wolny chlor tworzy dwuatomową cząsteczkę Cl2.
_____Chlor jest niemetalem, stanowiącym w temperaturze pokojowej zielonożółty, silnie korodujący gaz.

Otrzymywanie

_____W laboratorium można otrzymać niewielkie ilości chloru przez utlenienie jonoow Cl- w roztworze kwaśnym. Najprostsza metoda polega na zmieszaniu kwasu solnego (HCl) z dwutlenkiem manganu (MnO2).
MnO2 + 4HCl ---> MnCl2 + 2H2O + Cl2

_____Chlor można również otrzyma przez elektrolizee chlorku sodu (NaCl), czyli zwykłej soli kuchennej.
2Cl- ---> Cl2 + 2e- (reakcja anodowa)
2H2O + 2e- ---> H2 + 2OH- (reakcja katodowa)
2NaCl + 2H2O ---> Cl2 + H2 + 2NaOH (reakcja sumaryczna)

Związki

_____Chlor łączy się z niemal wszystkimi pierwiastkami. Tworzy wiązania jonowe z metalami, natomiast wiązania kowalencyjne z półmetalami i niemetalami.
_____Metale grupy IA (1), czyli litowce, tworzą z chlorem sole, 1-wartościowe, np. chlorek litu (LiCl), chlorek potasu (KCl) i powszechnie znany chlorek sodu (NaCl).
_____metale grupy IIA (2), czyli berylowce, mają jony dwudodatnie tworzące z chlorem takie sole, jak chlorek magnezu (MgCl2) i chlorek wapnia (CaCl2). Metale grup IIIB (3) i IVB (4) tworzą jony trójdodatnie i czterododatnie.
_____Większość chlorków powstaje w wyniku reakcji między chlorem a metalem lub jego tlenkiem a kwasem solnym.
2Li + Cl2 ---> 2LiCl
(lit + chlor ---> chlorek litu)

_____A oto typowy przykład otrzymywania chlorku w wyniku reakcji między metalem a kwasem solnym:
Zn + 2HCl ---> ZnCl2 + H2
(cynk + kwas solny ---> chlorek cynku + wodór)

_____Chlor tworzy z tlenem cztery różne tlenki: Cl2O, ClO2, Cl2O6, i Cl2O7.
_____Wodór i chlor łączą się wybuchowo, tworząc chlorowodór, HCl. Jest to bezbarwny gaz o bardzo ostrym, duszącym zapachu. Rozpuszcza się łatwo w wodzie, tworząc mocny kwas chlorowodorowy, znany ogólnie jako kwas solny.
_____Stężony kwas solny zawiera ok. 40% HCl i ok. 60% wody. Na skalę przemysłową otrzymuje się chlorowodór przez spalanie wodoru w chlorze:
H2 + Cl2 ---> 2HCl
(wodór + chlor ---> chlorowodór)

Izotopy

_____Występujący w przyrodzie chlor stanowi mieszaninę izotopów 35 i 37. Pozostałe izotopy są promieniotwórcze.
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
31Cl_____0,15sß+
32Cl_____297msß+, p
33Cl_____2,51sß+
34mCl_____32,2minß+
34Cl_____1,53sß+
35Cl75,77%__________
36Cl_____3*105 latß-
37Cl24,23%__________
38mCl_____0,70si. t.
38Cl_____37,2minß-
39Cl_____55,7minß-
40Cl_____1,35minß-
41Cl_____34sß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]