Nazwa Siborg
Nazwa łacińska Seaborgium
Symbol Sg
Liczba atomowa 106
Masa atomowa 263 (wartość oszacowana)
Temperatura topnienia ?
Temperatura wrzenia ?
Gęstość względna ?
Stopnie utlenienia ?
Konfiguracja elektronowa [Rn]5f17 7s 2_____Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych zgłosił odkrycie pierwiastka 106 w czerwcu 1974 r. Trzy miesiące później odkrycie tego pierwiastka zgłosili badacze z Berkeley. Nie zdołano dotychczas ustalić priorytetu tego odkrycia. Żadna z grup badaczy nie zaproponowała nazwy nowego pierwiastka, nosi on więc tymczasową nazwę systematyczną unnilhexium i ma symbol Unh.
_____Unnilhexium jest ostatnim i najcięższym pierwiastkiem grupy VIB (6) układu okresowego. W tabeli podano otrzymane dotychczas izotopy tego pierwiastka:
Izotop Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
259Unh 7 ms s.r.
261Unh 1 ms s.r.
262Unh 115 ms alfa
263Unh 800 ms alfa

_____Badacze amerykańscy bombardowali kaliforn-249 jonami tlenu-18, otrzymując unnilhexium-263 i cztery neutrony:
249
98
Cf +
18
8
O --->
263
106
Unh + 4
1
0
n

_____W ZSRR bombardowano trzy różne izotopy ołowiu wysokoenergetycznymi jonami chromu-54.