[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Glin
Nazwa łacińska Aluminium
Symbol Al
Liczba atomowa 13
Masa atomowa 26,9815
Temperatura topnienia 660,37°C
Temperatura wrzenia 1090°C
Gęstość względna 2,699l (20°C)
Stopnie utlenienia III
Konfiguracja elektronowa [Ne]3s23p1


_____Glin jest najbardziej rozpowszechnionym metalem na powierzchni Ziemi, bardziej rozpowszechnione są tylko niemetale: tlen i krzem. niemal do końca XVIII w. nie zdawano sobie sprawy z istnienia glinu. Już w starożytności znano dwa związki glinu: ałun i tlenek glinu. Tlenek ten zajmuje czwarte miejsce, jeżeli chodzi o rozpowszechnienie w skorupie ziemskiej.

Właściwości

_____Czysty glin jest srebrzystobiałym, kowalnym i ciągliwym metalem. Ma duże znaczenie praktyczne jako lekki materiał konstrukcyjny oraz dobry przewodnik ciepła i elektryczności. Wadą czystego glinu jest jego miękkość; dodanie niewielkiej ilości krzemu i żelaza (mniej niż 1%) zwiększa jednak twardość i wytrzymałość glinu.
_____Glin jest uważany za metal odporny na utlenienie. Ściśle mówiąc, świeża powierzchnia glinu pokrywa się natychmiast ochronną warstewką tlenku. Bez takiej warstewki glin zostałby szybko zniszczony przez gazy powietrza i wilgoć. Nawet jednak warstewka tlenku nie może ochraniać glinu wiecznie; świadczy o tym fakt, że glin nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym.
_____Glin należy do borowców - pierwiastków tworzących grupę IIIA (13) układu okresowego. Podobnie jak inne pierwiastki tej grupy, np. bor i ind, glin tworzy związki głównie na stopniu utlenienia III.

Otrzymywanie

_____Glin produkuje się metodą Halla. Opiera się ona na zasadniczo prostym procesie elektrolitycznym, dostosowanym do skali przemysłowej. Jako elektrolit stosuje się tlenek glinu Al2O3, łatwo otrzymywany z naturalnego boksytu.
_____Elektrolitem jest mieszanina tlenku glinu z kriolitem (Na3AlF6) i fluorytem (CaF2). Dodatki te stanowią topniki, obniżające temperaturę topnienia elektrolitu. podczs elektrolizy przebiega reakcja:
2Al2O3 ---> 4Al + 3O2
(tlenek glinu ---> glin + tlen

_____W wyniku reakcji na katodzie wydziela się stopiony glin; katodę stanowi węglowa wykładzina elektrolizera; glin opada na dno, skąd jest odprowadzany i odlewany w bloki.

Związki

_____Glin tworzy związki tylko na stopniu utlenienia III.
Fluorek glinu, ALF3Al3+ + 3F- ---> AlF3
Siarczek glinu, Al2S32Al3+ + 3S2- ---> Al2S3
Fosforan glinu, AlPO4Al3+ + PO43- ---> AlPO4

_____Chlorek glinu, AlCl3, jest białą substancją krystaliczną, która dymi w wilgotnym powietrzu i reaguje z wodą, tworząc tlenek glinu i kwas solny:
2AlCl3 + 3H2O ---> Al2O3 + 6HCl

_____Chlorek glinu jest ważnym katalizatorem wielu syntez organicznych.
_____Siarczan glinu, Al2(SO4)3, jest stosowany w przemyśle papierniczym, znajduje również szerokie zastosowanie w procesie oczyszczania ścieków. W stanie bezwodnym jest bezbarwną substancją krystaliczną. W postaci uwodnionej, np. Al2(SO4)3*18H2O, stanowi biały proszek.
_____Wodorotlenek glinu, Al(OH)3, jest stosowany w przemyśle ceramicznym i gumowym. Jak wynika z wzoru, można go otrzyma w wyniku reakcji soli glinu z wodorotlenkiem litowca, np. sodu:
AlCl3 + 3NaOH ---> Al(OH)3 + 3NaCl

Izotopy

_____W przyrodzie występuje wyłącznie glin-27. Pozostałe izotopy są promieniotwórcze iotrzymywane sztucznie.
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
22Al_____70msß+
23Al_____0,47sß+
24Al_____2,07sß+
25Al_____7,17sß+
26mAl_____6,34sß+
26Al_____7,2*105 latß+, w.e.
27Al100%__________
28Al_____2,25minß-
29Al_____6,5minß-
30Al_____3,69sß-
31Al_____0,64sß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]