_____Obecnie badacze starają się wyśledzić nowe pierwiastki w tych częściach Układu Okresowego, które rokują największe nadzieje na sukces. W niektórych przypadkach można zidentyfikować nowy pierwiastek, gdyż dobrze znane są już pierwiastki o nieco mniejszych liczbach atomowych. Na tym opierało się wytworzenie pierwiastka 109. Gdyby wcześniej nie odkryto pierwiastków 104, 105 i 107, nie byłoby możliwe potwierdzenie istnienia pierwiastka 109.
_____Z drugiej strony, najłatwiejsze wydaje się odkrycie pierwiastków należących do charakterystycznych grup układu okresowego.
_____Właściwości tych pierwiastków zmieniają się w systematyczny (a więc przewidywalny) sposób w kierunku od góry ku dołowi grupy. Oto typowe przykłady:
_____Pierwiastek 113, Uut, jest pierwiastkiem grupy IIIA(13), czyli grupy borowców. Można go nazwać eka-talem, będzie bowiem odpowiednikiem znajdującego się bezpośrednio nad nim pierwiastka 81, czyli talu.
_____Pierwiastek 114, Uuq, należący do grupy IVA(14), czyli grupy węglowców, można nazwać eka-ołowiem.
_____Pierwiastek 117, Uus, może być odkryty w bliskiej przyszłości, należy bowiem do dobrze zbadanej grupy VIIA(17), czyli grupy fluorowców.
_____Pierwiastek 118, Uuo, będzie gazem szlachetnym, reagującym opornie z innymi pierwiastkami, podobnie jak poprzedzające go gazy grupy VIIIA(18).
_____Pierwiastek 119, Uue, będzie pierwiastkiem grupy IA(1), czyli grupy litowców.
_____Pierwiastek 120, Ubn, będzie superciężkim berylowcem.

Hassium
Nazwa łacińska: Hassium Symbol: Hs

Maitner
Nazwa łacińska: Meinerium Symbol: Mt

Pierwiastek 109 został odkryty w sierpniu 1982 r. przez niemieckich badaczy z laboratorium ciężkich jonów w Darmstadcie. Bombardowali oni bizmut-209 wysokoenergetycznymi jonami żelaza-58; powstał izotop pierwiastka-109, czyli unnilenium-266, i wolny neutron. Przebiegała tu reakcja:

209
83
Bi +
58
26
Fe --->
266
109
Une +
1
0
n
W celu potwierdzenia swego odkrycia badacze niemieccy śledzili powstawanie produktów rozpadu. Po ok. 0,005 sekundy utworzony Une-266 zaczyna rozpadać się na pierwiastek 107, unnilseptium-262 i cząsteczkę alfa, czyli jądro helu:
266
109
Une --->
262
107
Uns +
4
2
He
Unnilseptium-262 rozpada się następnie na unnilpentium-258:
262
107
Uns --->
258
105
Unp +
4
2
He
Wreszcie Unp-105 przekształca się, w wyniku wychwytu elektronu, w unnilquadium-258:
258
105
Unp +
0
1
e --->
258
104
Unq
Dalszych dowodów odkrycia nie zgłoszono. Badacze nie zaproponowali nazwy dla pierwiastka 109.