[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]

Najpospolitsza struktura krystaliczna pierwiastka
Nazwa Platyna
Nazwa łacińska  
Symbol Pt
Liczba atomowa 78
Masa atomowa 195,08
Temperatura topnienia 1772°C
Temperatura wrzenia 3827°C
Gęstość względna 21,45 (20°C)
Stopnie utlenienia II,IV
Konfiguracja elektronowa [Xe]4f14 5d 9 6s 1


Platynę uważa się zwykle za jeden z metali szlachetnych; inne metale szlachetne to złoto (Au), srebro (Ag), iryd (Ir) i pallad (Pd). Są one znacznie mniej rozpowszechnione w przyrodzie niż inne metale; nie tylko to decyduje jednak o ich znaczeniu.
_____Platyna jes głównym metalem ważnej rodziny platynowców, obejmującej również pallad (Pd), iryd (Ir), osm (Os), rod (Rh) i ruten (Ru). Metale te nazywa się platynowcami, gdyż mają wiele wspólnych właściwości fizycznych i chemicznych i występują z reguły wspólnie w naturalnych złożach platyny.
_____Platynę stosuje się do wyrobu sprzętu laboratoryjnego, w medycynie i dentystyce, a także do wyrobu biżuterii i stopów z innymi metalami szlachetnymi.

Właściwości

Platyna jest ciężkim, srebrzystobiałym metalem, w stanie czystym dość kowalnym i ciągliwym. Rozszerzalność platyny jest zbliżona do rozszerzalności szkła
_____Platyna nie ulega utlenieniu w powietrzu, w przyrodzie występuje więc zwykle w stanie wolnym. Platyna jest również odporna na działanie kwasów, także kwasu solnego. Rozpuszcza się jednak łatwo w wodzie królewskiej, tworząc kwas chloroplatynowy H2PtCl6.
_____Platyna jest metalem przejściowym grupy VIIIB (10).

Otrzymywanie

_____Platynę otrzymuje się zwykle ze złóż rodzimego metalu. W złożach tych towarzyszą platynie inne metale, np. złoto, miedź, nikiel, iryd, osm pallad, ruten i rod. Występuje tam również platynoiryd, naturalny stop platyny i irydu.

Związki

_____Platyna, która występuje często w postaci stopów, tworzy ważne związki na stopniach utlenienia II i IV. Platyna wiąże się łatwo z fluorowcami, tworząc halogenki:
Chlorek platyny (II), PtCl2Pt2+ + 2Cl- ---> PtCl2
Chlorek platyny (IV), PtCl4Pt4+ + 4Cl- ---> PtCl4
Halogenki platyny zwykle są zielone, czerwone lub żółte. Platyna tworzy wiele tlenków, także na wyższych stopniach utlenienia:
Tlenek platyny (II), PtOPt2+ + O2- ---> PtO
Tlenek platyny (IV), PtO2Pt4+ + 2O2- ---> PtO2
Tlenek platyny (II, IV), Pt3O42Pt2+ + Pt4+ + 4O2- ---> Pt3O4
Tlenek platyny (III), Pt2O32Pt3+ + 3O2- ---> Pt2O3
Tlenek platyny (VI),PtO3Pt6+ + 3O2- ---> PtO3

Izotopy

_____Platyna występująca w przyrodzie jest mieszaniną sześciu niepromieniotwórczych izotopów.
IzotopRozpowszechnienie
w przyrodzie
Okres
połowicznego
zaniku
Typ
rozpadu
172Pt_____100msalfa, ß+, w. e.
173Pt_____340msalfa, ß+, w. e.
174Pt_____900msalfa, ß+, w. e.
175Pt_____2,52salfa, ß+, w. e.
176Pt_____6,3salfa, ß+, w. e.
177Pt_____11salfa, ß+, w. e.
178Pt_____21salfa, w. e.
179Pt_____43salfa, ß+, w. e.
180Pt_____3salfa, ß+, w. e.
181Pt_____51salfa, ß+, w. e.
182Pt_____2,7minß+, w. e.
183mPt_____43sß+, w. e., i. t.
183Pt_____7minß+, w. e.
184Pt_____17,3minß+, w. e.
185mPt_____33minß+, w. e.
185Pt_____71minß+, w. e.
186Pt_____2hß+, w. e.
187Pt_____2,35hß+, w. e.
188Pt_____10,2dniw. e.
189Pt_____10,9hß+, w. e.
190Pt0,01%__________
191Pt_____2,96dni w. e.
192Pt0,79%__________
193mPt_____4,33dnii. t.
193Pt_____50latw. e.
194Pt32,9%__________
195mPt_____4dnii. t.
195Pt33,8%__________
196Pt25,3%__________
197mPt_____95,4minß-, i. t.
197Pt_____18,3hß-
198Pt7,2%__________
199mPt_____13,5sß-
199Pt_____30,8minß-
200Pt_____12,5hß-
201Pt_____2,5minß-

[Właściwości] [Otrzymywanie] [Związki] [Izotopy]